OPENING / otevírací oslava výstava na TUESDAY/ UTERY 01/12/15 FROM 19.oo-. WITH 13 CHOSEN PHOTOS- LIVE HOSPODA/ PUB ACCORDION CONCERT- FULL BAR & BUFFET.
Photos of / from Žižkov- People, Places, Scenes, Moments… whatever.
Fotografie / z Žižkov- lidí, míst, scén, momenty … cokoliv.

Impressions of this unique neighborhood… our Žižkov 😉
Dojmy z tohoto jedinečného sousedství … naše Žižkově;-)

Photographers post your picture (color or B&W or trick or retouch or computer enhanced.. anything goes- as long as it’s got that Žižkov attitude)).
Fotografové přidat svůj obrázek (barevna nebo Č & B nebo trik nebo retušovane nebo počítačový povznesení.. cokoli – což má, že Žižkov nálada)).

Post your picture here into this event, along with the title name of your piece & the best 10 (likes help too)) will then be printed out (at our expense) High Quality & large format to form an exhibition in žižkovšiška for the month of December. With an exhibit opening celebration on 01/12/15.
Přidat svůj obrázek zde na této akci spolu s Název vašeho kusu a nejlépe 10 (likey pomůže taky)), pak se vytiskne (na naše náklady) Vysoká kvalita a velký formát k vytvoření výstavy v žižkovšiška za měsíc prosince. S otevírací oslava výstava na 01/12/15

Terms: Podmínky
Post your photo direct onto our page here. Deadline for inclusion is 24/11.
Přidat vaše fotografie se přímo na naší stránce zde. Uzávěrka pro zahrnutí je 24/11.

Original / your copyright pictures only.- Pouze Originál / vaše autorská práva obrázky.

Must be somehow relative to the republic of Žižkov . Musí být nějak reprezentativní republice Žižkov

We will judge the pictures according to how much we like it & how many likes your picture gets from friends. Budeme soudit obrázky podle toho, jak moc se nám to líbí a kolik ‘like’ svůj obrázek dostane od přátel.

In the end the photo deemed to be the ‘over all best’ wins a pre Christmas 2 nights holiday for 2 people (Berlin or Vienna) from CitySpy mapping, proud sponsor of žižkovšiška & local artists.
Nakonec fotka považována za “přes všechny nejlepší” vyhrává předem vánoční 2 noci dovolenou pro 2 osoby (Berlín nebo Vídeň) z CitySpy mapování, hrdým sponzorem žižkovšiška a místních umělců.

Where to find us