07.03 Imperfect Circle – March exhibition vernisaž

Info

“Imperfect Circle” exhibition by Katerina Mareeva. March 2018, žižkovšiška. 19h00.

You are very welcome to the “Imperfect Circle ” Exhibition, where with several pictures, some of them perfectly round, some not, I will tell you the siphered fairytaile about the Prague, its dragon and the old reasons of getting things done.

DRINKS – SNACKS – Jam Session : ‘ Kate’s accoustic jam experience ‘ – as we know the artist is also a enthusiastic drummer, so for this night she & friends & who else wanna’ join in, jam it for fun!

** Katerina Mareeva **
is a Russian artist who is trying to preserve the dream and the freedom, with her drawings she seeks to do so, and with the music and with every other mean.
Prolonging all kind thinkers of our history by saying: learn from the all the children. They are our teachers in being playful with the world, honest to ourselves and true to those around.

“I say, look around, friendly soul, what have we got?
We’ve got a town and the castle, the river and the dragon!
And some town that is, so I say – let’s come around in joy and freedom and sing along and dance together in a sacred dance(*that would be any dance of your choice, i say), so to celebrate Prague, the magical city, that has gathered us in that very precious moment, and so let the kind spirit behold us, and the dragon to sing and see us and to dance along”.

………….. CZ >>

“Imperfect Circle / Nedokonalý kruh” výstavy Katerina Mareeva. Bøezen 2018, žižkovšiška.
“Øíkám, rozhlédnìte se, pøátelská duše, co máme?
Máme mìsto a hrad, øeku a drak!
A jaké mìsto! Které je, tak øíkám – pojïme v radosti a svobodì, zpívejme spolu a tanèíme spoleènì v posvátném tanci (* to by byl jakýkoliv tanec podle vašeho výbìru, øíkám). Abychom oslavili Prahu, kouzelné mìsto, které nás shromáždilo v tom velmi vzácném okamžiku, a tak nechal pozorovat milého ducha a draka, abychom zpívali, vidìli a tanèili.”

Kateøina Mareeva
je ruská umìlkynì, která se snaží zachovat svùj sen a svobodu, se svými kresbami, které se snaží, a to s hudbou a všemi ostatními prostøedky.
Prodloužení všech druhù myslitelù naší historie slovy: uèit se od všech dìtí. Jsou to naši uèitelé, kteøí jsou hraví se svìtem, upøímní vùèi sobì a vìrní všem kolem.

Jste velmi vítáni na výstavì “Nedokonalý kruh”, kde s nìkolika obrazy, nìkteøí z nich dokonale kulatý, nìkteøí ne, povím vám vyprázdnìnou pohádku o Praze, jejím drakovi a starých dùvodech, jak to udìlat.

Where to find us?

žižkovšiška